ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി അട്ടിമറിക്കാനുള്ള യു ഡി എഫ് സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കത്തില്‍ ചെറുക്കുക!….പ്രതികരിക്കുക……!


പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ പോഷകാഹാര പദ്ധതി ആയ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി നിര്‍തതലാ
ക്കുന്ന പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍  ഉത്തരവ് പിന്‍വലിക്കുക