അധ്യാപക പരിശീലനം ബഹിഷ്കരിക്കും


പകരം  അധ്യാപകരെ നിയമിച്ചില്ലെങ്കില്‍  അധ്യാപക പരിശീലനം ബഹിഷ്കരിക്കും